MK 01

Mug / Mug Keramik / MK 01
MK 01
Rp. 18.000
Keramik
Plastik /pcs
Produk : 8 x 8 x 9,5 cm
Box : 8,5 x 8,5 x 10 cm
350 ml
309,2 gr/pcs
Putih
40 x 27 x 31 cm
36 pcs/dus
12,5 kg

Mug Keramik MK 01